LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Logopedická prevence

Do mateřské školy běžně docházejí děti s poruchami řeči. Těmto dětem je poskytována kvalitní logopedická péče, jak v běžném režimu mateřské školy - logopedické chvilky (na úrovni logopedických chvilek během dne poskytují dětem péči obě paní učitelky), tak i zvýšenou logopedickou péči při individuálních a skupinových logopedických cvičeních - v rámci logopedické prevence, kterou poskytuje ředitelka MŠ, která absolvovala kurz logopedické prevence. Pracuje pod vedením SPC Litoměřice a úzce spolupracuje s jeho odborníky a rodiči dítěte. Při odstraňování vadných hlásek je nutná úzká spolupráce rodičů jak s mateřskou školou, tak s detašovaným pracovištěm SPC Litoměřice přímo v Lovosicích. Odpovědnost za pravidelné procvičování vadných hlásek nesou rodiče.

Do zvýšené logopedické péče - logopedické prevence, jsou děti zařazovány na základě doporučení z SPC. Probíhá 1x týdně intenzivní skupinovou a individuální formou.

Učitelky MŠ pomáhají odhalit u dětí nedostatky, upozorňují či vyzývají rodiče ke včasné návštěvě odborníka. Avšak nemohou a ani nezodpovídají za celkový jazykový rozvoj dítěte. Největší a nezastupitelnou roli hraje od počátku života dítěte rodina a její přístup ke komunikaci. Nezapomeňte, že období řeči začíná již broukáním kojence a stojí na dobré kondici a správné hrubé motorice dítěte (tedy přirozeném pohybu - chůzi, běhu, lezení...)

Zodpovědnost je vždy na straně rodičů!!!

Obsah logopedické prevence

 • správné dýchání - dechová cvičení
 • pohyblivost jazyka a rtů - artikulační cvičení
 • cvičení sluchové paměti
 • rozlišování slov a hlásek
 • hry na rozvoj sluchové a zrakové percepce
 • rozvoj rytmického cítění
 • fonematického sluchu
 • gramatické roviny jazyka
 • procvičování již vyvozených hlásek

Cíl logopedické prevence

 • Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí.
 • Rozvoj řečových dovedností dětí.
 • V žádném případě se nejedná o nápravu hlásek, tu mohou provádět jen odborníci. V MŠ nelze vyvozovat u dítěte správnou výslov­nost narušené hlásky - to je v kompetenci logopeda.