PRO PŘEDŠKOLÁKY

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost      a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě    i v praktickém životě.

PŘÍPRAVA DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO SNADNĚJŠÍ PŘECHOD DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Vstup do základní školy znamená pro dítě a pro celou rodinu velkou životní změnu. Učí se cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly. V novém prostředí se najednou spoléhá samo na sebe. Proto je jeho příprava na školu důležitá, jak ze strany mateřské školy, tak i rodiny.

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, v takových případech je vhodnější ponechat rozhodnutí na pedagogicko-psychologické poradně.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K zápisu do základní školy musíte jít s každým dítětem, které do 31. 8. tohoto roku dovrší věk 6 let.

Věk však není jediným kritériem zaručujícím dítěti úspěšný start ve škole.

Chceme, aby děti, které absolvují naši mateřskou školu, se na základní školu těšily a měly všechny předpoklady pro úspěšné zvládnutí nejen 1. ročníku. Přípravě předškoláků proto věnujeme nadstandardní péči.

Příprava předškoláků v mateřské škole probíhá průběžně, navíc se naše děti schází 1x týdně na intenzivním samostatném setkání.

 • Je určeno pro děti, které se chystají v letošním školním roce k zápisu.
 • Hravou formou se zaměřujeme na rozvoj smyslového vnímání, rozvoj jemné motoriky, snažíme se  o komplexní rozvoj všech klíčových kompetencí potřebných pro úspěšný start v první třídě.

Nejdůležitější schopnosti, které do značné míry ovlivňují úspěšný start v 1. třídě, a které mimo jiné pravidelně rozvíjíme

 • Rozvoj zrakového vnímání, analýzy, syntézy a paměti - např. najít co do skupiny nepatří dle barev, velikosti, vyhledávání stejných obrazců, odlišování rozdílného obrazce z řady stejných, skládání tvaru dle předlohy, určování barev a odstínů, apod..
 • Rozvoj sluchového vnímání, rozvoj fonematického sluchu a paměti - např. kterou hláskou začíná a končí slovo, slovní fotbal, vymýšlení slov na hlásky, rozlišování slov bez vizuálního podnětu - znělé a neznělé hlásky-sykavky(zem - sem, noc - nos, vozy -vosy),rozlišování slov s vizuální podnětem -změna délky (lyže - líže, páni-paní),rozlišování slova bez vizuálního podnětu - změna délky (dráha - drahá, žila - žíla),rozlišování slova s vizuální podnětem - změna měkčení (nemá - němá, hrozny - hrozní),opakovaní více slov, zopakování rytmické struktury, apod.
 • Rozvoj řeči a slovní zásoby - např. spontánní řečový projev dítěte s vizuálním podnětem, řečový projev dítěte bez vizuální podnětu (vymyslet či převyprávět pohádku, příběh), sestavování dějové posloupnosti   a její popis, přiřadit, co k sobě patří a co ne, tvorba synonym, antonym, homonym (slova stejného zvuku, ale jiného významu), apod.
 • Grafomotorika - nácvik správného držení těla, správného úchopu psacího načiní, uvolňovací cviky, nácvik správného tlaku na podložku, apod.
 • Rozvoj matematických představ a prostorové představivosti - seznámení s číselnými pojmy, porovnávání - méně, více, pojmenování - malý - velký, seznámení s tvary kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, modelování číslic z modelíny, apod.

Důležité jsou i kompetence 

 • Samostatnost dítěte, sebeobsluha.
 • Schopnost spolupráce, umět se přizpůsobit kolektivu.
 • Vyjádřit a obhájit svůj názor a neprosazovat se na úkor svých vrstevníků.
 • Během celé přípravy na školu respektujeme individuální rozvoj každého dítěte a maximálně podporujeme jeho rozvojové možnosti, protože každé dítě je ve svých schopnostech a dovednostech jiné. Výkony dětí nesrovnáváme, protože u této věkové skupiny je běžné, že mezi dětmi jsou rozdíly. A to v jejich vývoji i v jejich dosavadním učení. Pokud shledáme závažnější problém, konzultujeme tuto skutečnost s rodiči, případně doporučíme odborné vyšetření.

JAK MOHOU PRACOVAT RODIČE S DĚTMI?

 • Učit dítě vnímat a rozlišovat čas, který je určený k práci a k zábavě (neodbíhat od rozdělané práce za novou činností).
 • Často si s dítětem povídat a všímat si jeho výslovnosti.
 • Hodnotit doma, jak plní své povinnosti a vést k pocitu odpovědnosti za svěřenou práci.
 • Posilovat dětskou sebedůvěru - ty to určitě zvládneš.
 • Pomocí her se s dítětem učit doma i venku (využít básničky, písničky, hádanky, popisovat věci kolem sebe, jmenovat číselnou řadu, odpovídat dětem na otázky).
 • Má-li dítě zdravotní problémy, poradit se s lékařem, jak by se mohl zdravotní stav zlepšit ještě před vstupem do ZŠ.
 • Je-li dítě levák nepřecvičovat ho, brát leváctví přirozeně!
 • Těšit se společně s dítětem na školu a dítě školou nestrašit (věty typu: "Počkej, ve škole tě srovnají." mohou napáchat velké škody).