ZÁPIS DO MŠ

2022/2023

Zápis do Mateřské školy Vchynice pro školní rok 2022/2023 se koná 

dne 3. 5. 2022 od 13.00 do 15. 00 hod.

v budově MŠ ve Vchynicích.

Postup a organizace zápisu:

 1. Stáhněte si prosím z webových stránek MŠ "Žádost o přijetí do MŠ" a "Potvrzení lékaře" (www.msvchynice.cz) a připravte si rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti (např. OP rodiče) a kartičku ZP u které je dítě pojištěno..
 2. Dokument "Žádost o přijetí do MŠ" vyplňte (prosím, vyplňujte čitelně) a podepište.
 3. Na žádosti musí být uveden email a telefonický kontakt, na základě kterého, vám bude zpětně sděleno registrační číslo. Pod tímto číslem bude uvedeno, zda je dítě přijato nebo nepřijato.
 4. Podmínkou přijetí do MŠ je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ("Potvrzení lékaře"). Zajistěte u praktického lékaře dítěte potvrzení formuláře "Potvrzení lékaře".
 5. Všechny dokumenty ("Žádost o přijetí do MŠ", "Potvrzení lékaře" a další) přineste s sebou k zápisu do MŠ.

Jak se dozvím o rozhodnutí? 

 • Na těchto webových stránkách školy a na dveřích budovy MŠ dle registračních čísel přijatých/nepřijatých dětí. Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Při rozhodování o přijetí/nepřijetí nerozhoduje datum podání žádosti, ale pouze "Kritéria pro přijetí" 

Kritéria pro přijetí dětí, podle kterých bude žádost o přijetí dítěte do MŠ zpracována:

Kritérium / přednost přijetí:

 1. Dítě, které k 31. 8. 2022 dosáhne věku 5 let a které má místo trvalého pobytu v obci Vchynice, Radostice (v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona-povinná školní docházka, tzn. dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání)
 2. Dítě, které před začátkem školního roku, dosáhne nejméně třetího roku věku a které má místo trvalého pobytu v obci Vchynice, Radostice (v souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona)
 3. Dítě, které má místo trvalého pobytu v obci Vchynice, Radostice. Pokud podá žádost o přijetí více dětí s trvalým pobytem v obci Vchynice, Radostice, rozhoduje věk dítěte (starší dítě má přednost).
 4. Ostatní děti z nespádové oblasti obce Vchynice v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy (starší dítě má přednost).

Postup při rozhodování

 1. Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny a posuzovány dle daných hlavních kritérií (nerozhoduje datum podání žádosti), při shodě rozhodne los.
 2. Možnost vyjádřit se ke spisu je datumově a časově určena ve dnech zápisu
 3. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno do 30 kalendářních dnů od druhého dne zápisu do MŠ na těchto webových stránkách školy, hlavních dveřích MŠ a na nástěnce MŠ v podobě registračních čísel, která byla předána zákonným zástupcům.
 4. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.  

Bc. Jana Chudobová, ředitelka mateřské školy 

Těšíme se na Vás a Vaše děti

Případné dotazy Vám sdělíme telefonicky (tel. 725 438 695) či e-mailem msvchynice@seznam.cz

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)


Rady před nástupem dítěte do MŠ