ZÁPIS DO MŠ

2024/2025

Zápis do Mateřské školy Vchynice pro školní rok 2024/2025 se koná 

dne 13. 5. 2024 od 13.00 do 15. 00 hod.

v budově MŠ ve Vchynicích.

Postup a organizace zápisu:

  1. Stáhněte si prosím z webových stránek MŠ "Žádost o přijetí do MŠ" a "Potvrzení lékaře" (www.msvchynice.cz) a připravte si rodný list dítěte, doklad o trvalém bydlišti (např. OP rodiče) a kartičku ZP u které je dítě pojištěno.
  2. Dokument "Žádost o přijetí do MŠ" vyplňte (prosím, vyplňujte čitelně) a podepište.
  3. Na žádosti musí být uveden email a telefonický kontakt, na základě kterého, vám bude zpětně sděleno registrační číslo. Pod tímto číslem bude uvedeno, zda je dítě přijato nebo nepřijato.
  4. Podmínkou přijetí do MŠ je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci ("Potvrzení lékaře"). Zajistěte u praktického lékaře dítěte potvrzení formuláře "Potvrzení lékaře".
  5. Všechny dokumenty ("Žádost o přijetí do MŠ", "Potvrzení lékaře" a další) přineste s sebou k zápisu do MŠ.

Jak se dozvím o rozhodnutí? 

  • Na těchto webových stránkách školy a na dveřích budovy MŠ dle registračních čísel přijatých/nepřijatých dětí. Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Při rozhodování o přijetí/nepřijetí nerozhoduje datum podání žádosti, ale pouze "Kritéria pro přijetí" 

Kritéria pro přijetí dětí, podle kterých bude žádost o přijetí dítěte do MŠ zpracována:

I. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

II. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel/ředitelka z následujících kritérií. Kritéria jsou seřazena dle přednosti přijetí.

Kritérium / přednost přijetí

1. Dítě, které k 31. 8. 2024 dosáhne věku 5 let a které má místo trvalého pobytu v obci Vchynice, Radostice* (v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona - povinná školní docházka, tzn. dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání).

2. Dítě, které před začátkem školního roku, dosáhne nejméně třetího roku věku a které má místo trvalého pobytu v obci Vchynice, Radostice* (v souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona). Pokud podá žádost o přijetí více dětí s trvalým pobytem v obci Vchynice, Radostice, rozhoduje věk dítěte (starší dítě má přednost).

3. Ostatní děti z nespádové oblasti obce Vchynice, které před začátkem školního roku, dosáhnou nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší (starší dítě má přednost).

4. Dítě, které má místo trvalého pobytu v obci Vchynice, Radostice a které před začátkem školního roku dosáhne nejméně dvou let věku. Pokud podá žádost o přijetí více dětí s trvalým pobytem v obci Vchynice, Radostice, rozhoduje věk dítěte (starší dítě má přednost).

5. Ostatní děti z nespádové oblasti obce Vchynice, které před začátkem školního roku, dosáhnou nejméně dvou let věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší (starší dítě má přednost).

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Postup při rozhodování

  1. Přijaté žádosti jsou v přijímacím řízení hodnoceny a posuzovány dle daných hlavních kritérií (nerozhoduje datum podání žádosti), při shodě rozhodne los.
  2. Možnost vyjádřit se ke spisu je datumově a časově určena ve dnech zápisu.
  3. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno do 30 kalendářních dnů od druhého dne zápisu do MŠ na těchto webových stránkách školy, hlavních dveřích MŠ a na nástěnce MŠ v podobě registračních čísel, která byla předána zákonným zástupcům.
  4. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou do vlastních rukou žadatele.  

Bc. Jana Chudobová, ředitelka mateřské školy 

Těšíme se na Vás a Vaše děti

Případné dotazy Vám sdělíme telefonicky (tel. 725 438 695) či e-mailem msvchynice@seznam.cz


Rady před nástupem dítěte do MŠ